มัธยมศึกษา

นางอมลวรรณ จำปาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ามัธยมศึกษา

นางสาวนฤนาท วัฒนวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวปิ่นวิเศษ มงคลวิไล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสมปอง แสนวิจิตร
ครู คศ.3

นางสาวหทัยกาญจน์ มหาสิงห์
อัตราจ้าง