กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนา
ครู คศ.2