กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนา
ครู คศ.2