กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1