กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนฤนาท วัฒนวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3