กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญนภา อินสาร
ครูผู้ช่วย