กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญนภา อินสาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1