ปฐมวัย

นางอุบลรัตน์ ศิริโภคขจร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางยุพิน วงศ์แสนใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0