ปฐมวัย

นางสาวณัฐชยา ปวงคำคง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมพู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวกรรณิกา จินดาวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3