ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน2559

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาล 1

8

4

12

ชั้นอนุบาล 2

5

3

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5

7

12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

7

3

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

7

6

13

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

7

3

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

11

3

14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5

7

12

รวม

55

36

91

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16

23

39

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

14

18

32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8

12

20

รวม

38

53

91

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

93

89

182