กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภรณ์ทิพย์ คำปัน

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2