กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤติเมธ สุธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ