คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา