คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด กันทะวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : หมู่บ้านน้ำดิบ หมู่ 1
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ จันทราพัตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเกษมวิชชโย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : วัด
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม คุณคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : สมาคมศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายัณห์ ทนานัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : กลุ่มสตรี
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสม ทะนัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิพูล กาวรรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร อินตาวงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส จันทร์กุญชร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :