คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด กันทะวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : หมู่บ้านน้ำดิบ หมู่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ จันทราพัตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเกษมวิชชโย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : วัด
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม คุณคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : สมาคมศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสายัณห์ ทนานัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : กลุ่มสตรี
ชื่อ-นามสกุล : นายสม ทะนัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิพูล กาวรรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร อินตาวงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. กิตติพงษ์ ทินแย่ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียน