กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพร รัตนะวนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2