วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน เป็นพลเมืองดี รักศักดิ์ศรีความเป็นไทย   ภูมิใจถิ่นฐาน

 
 

     ปรัชญาโรงเรียน   

สุขา  สังฆัสสะ สามัคคี 

 ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ  ย่อมก่อให้เกิดความสุข


 

    คำขวัญโรงเรียน 

  ศึกษาดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน

    น้ำเงิน   -   ขาว