ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                  

 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลแม่ยวม ( บ้านวังหัวควาย ) นายอำเภอแม่สะเรียงเป็นผู้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2466 อาศัยศาลาวัดบ้านวังหัวควาย (บ้านน้ำดิบในปัจจุบัน ) เป็นสถานที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาต่อมาปี พ.ศ. 2481 ทางราชการได้จับจองที่ดินใต้หมู่บ้านซึ่งเป็นวัดร้างชื่อ“วัดดงคำ”(ที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน )

ในเนื้อที่ 12 ไร่เศษ และได้จัดสรรเงินงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 กึ่งถาวร 3 ห้องเรียน งบประมาณ 50,000 บาท ย้ายมาเรียนในโรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ และเพื่อให้เหมาะสมจึงเปลี่ยนชื่อจาก “บ้านวังหัวควาย” เป็นบ้านน้ำดิบตามลักษณะ

ของหมู่บ้านที่มีน้ำพุใต้ดิน มีน้ำตลอดปี ในโอกาสนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านน้ำดิบ”

โรงเรียนฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ มีเรื่องราวที่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน คือ

พ.ศ. 2482 จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น 1 กอง เป็นกองลูกเสือ มส.3

พ.ศ. 2512 ขยายการศึกษาภาคบังคับเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2513 จัดกิจกรรมตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้น 1 กอง

พ.ศ. 2516 เข้าโครงการโรงเรียนชุมชน

พ.ศ 2517 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2525 เข้าโครงการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟและ ก่อตั้ง “ชมรมผู้ปกครองครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ”

พ.ศ. 2527 เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร

พ.ศ. 2528 เข้าโครงการอาหารกลางวัน , โครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

พ.ศ. 2530 เข้าโครงการโรงเรียนอนุบาลชนบท เปิดสอนชั้นอนุบาล

พ.ศ. 2531 เข้าโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.)