พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนตามโอกาส
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างวินัยในตนเอง  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างสงบสุข
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณีไทยและท้องถิ่น

5. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาและกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม


 
 เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีองค์ความรู้ของตน

2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม

3. นักเรียนมีคุณธรรมตามค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ

4. นักเรียนมีความสำนึกและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ

5. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตของตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*******************************