ประถมศึกษา

นางอัมพร อินตาวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนฤมล มุธะจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวแก้วตา เชียงแก้ว
ครู คศ.3

นางสุจิณ สุทน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางยุพิน ปวงประสาท
อัตราจ้าง

นางตวิษา พรรณสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4