ประถมศึกษา

นางอัมพร อินตาวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางพัชราภรณ์ เมืองเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนฤมล มุธะจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสิริรัช ปันสิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวแก้วตา เชียงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุจิณ สุทน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายนิรันดร์ ประเสริฐรัตนา
พนักงานราชการ

นางยุพิน ปวงประสาท
อัตราจ้าง