ประถมศึกษา

นางอัมพร อินตาวงษ์
ครู คศ.3

นางพัชราภรณ์ เมืองเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวนฤมล มุธะจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสิริรัช ปันสิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวแก้วตา เชียงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสุจิณ สุทน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายนิรันดร์ ประเสริฐรัตนา
พนักงานราชการ

นางยุพิน ปวงประสาท
อัตราจ้าง