คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ นิลมูล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ่เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มั่นในตน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพจนีย์ อุดมคงคาคีรีไพร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมะลิพร ดั่งฝัน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตตินันท์ หอมขจร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเฉลิม พันธ์พิวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรศักดิ์ ปัญญายอดยิ่ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมชาย สิริวนาสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยพร ปัญญาสำราญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายต้อนรับ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุลพร ปัญญาโปร่ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายต้อนรับ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรียา อมรใฝ่สติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายต้อนรับ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเชอสะหยื่อโซ
ตำแหน่ง : ฝ่ายต้อนรับ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแคทรียา ใฝ่เกียรติก้อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองหญิง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิลาวัลย์ อำไพถาวรกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองหญิง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย นิ่มสิริเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองชาย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ฉันทกุลถาวร
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองชาย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มงคลผาสุก
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเสกสรร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมคิด เจนชลธี
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร รัตนไพรสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรมน มณีสถิตย์พงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคณา กวินก้องไกล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฐมพยาบาล
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลลักษณ์ ชื่นชัยชนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฐมพยาบาล
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฐิติวัฒน์ วนิชกุลเกียรติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเครื่องเสียง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กดาแบละ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเครื่องเสียง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริกานต์ วงค์ยุพันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแสงระวี ภารกิจรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรายุ ก้องทั่วหล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายธนาคารขยะ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพสิษฐ์ ฤทธิ์ลาวัลย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายธนาคารขยะ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมคิด ปวิมล
ตำแหน่ง : ฝ่ายธนาคารขยะ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดุลย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายธนาคารขยะ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดาแบละ
ตำแหน่ง : ฝ่ายธนาคารขยะ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรพิมล กันยาเพชร
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสีเหลือง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกพร ผาติอมรปัญญา
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มสีเหลือง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรณิชา
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสีฟ้า
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรพร ประชาพฤธ
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มสีฟ้า
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจนิสตา วัทนพร
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสีแดง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภดา นำน้อมจิตต์
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มสีแดง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัญจพล เป็นแสงงาม
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสีชมพู
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมฤทัย ไกรศรีพบสุข
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มสีชมพู
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายชยากร ฤทธิ์ราญรอน
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวา
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2