คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพูลทวี มั่นในตน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทักษิณา เจือจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวรา จันทรา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมณฑล แสงสว่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา ชื่นประสบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพนม กมลชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายขยะ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล สว่างชัยพร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายขยะ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิติภูมิ มาชื่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาลชาย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรนาถ ษมาจิตอาภรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาลชาย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิลา สุขคำนึง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้องหญิง -
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพุทธิพร -
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญสิตา เงินทวีสัมพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาวานา คุณการกิจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิชญา ชำนาญคีรีไพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองหญิง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล พฤกษ์คีรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองชาย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชุมพล สว่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุขสันต์ สัมพันธ์วนา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรราม -
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมพงษ์ -
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรัลพร ษมาจิตอารมณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประถม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบารมี -
ตำแหน่ง : ฝ่ายประถม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเสกสรร -
ตำแหน่ง : ฝ่ายประถม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชาญชัย ปัญญาพิทูร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลชนก กันทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภัสสร ยอดคีรีวง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3